Legislativa a předpisy

- naleznete na uvedeném odkazu

https://www.cmmj.cz/pravni-predpisy/ 

Vnitřní předpisy ČMMJ

Právní předpisy související s myslivostí

Myslivost

 • Zákon č. 449/2001 Sb.
  Zákon o myslivosti
 • Vyhláška č. 244/2002 Sb.
  Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Vyhláška č. 245/2002 Sb.
  Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 • Vyhláška č. 491/2002 Sb.
  Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 • Vyhláška č. 7/2004 Sb.
  Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
 • Vyhláška č. 553/2004 Sb.
  Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Veterinární předpisy

 • Zákon č. 166/1999 Sb.
  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • Vyhláška č. 289/2007 Sb.
  Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Ochrana přírody

 • Zákon č. 114/1992 Sb.
  Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb.
  Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 100/2004 Sb.
  Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
 • Zákon č. 115/2000 Sb.
  Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • Vyhláška č. 360/2000 Sb.
  Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

Zbraně a střelivo

 • Zákon č. 119/2002 Sb.
  Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
 • Zákon č. 156/2000 Sb.
  Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 217/2017 Sb.
  Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
 • Vyhláška č. 369/2002 Sb.
  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
 • Vyhláška č. 493/2002 Sb.
  Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice